ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

630

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

11:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

نفت

2592

تهران

طبق برنامه

F50

ورودي داخلي

دو شنبه

10:45

۹ اسفند ۱۳۹۵

هواپيمايي قشم

1294

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

23:30

۸ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

637

مشهد

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

21:35

۸ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

632

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

17:55

۸ اسفند ۱۳۹۵

نفت

2587

اصفهان

طبق برنامه

F50

ورودي داخلي

یک شنبه

16:10

۸ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

246

تهران

اعلام ورود(11:40)

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

11:40

۸ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

630

تهران

تاخير دارد

B722

ورودي داخلي

یک شنبه

11:25

۸ اسفند ۱۳۹۵

هواپيمايي قشم

1247

زاهدان

نشست(10:31)

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

10:55

۸ اسفند ۱۳۹۵

هواپيمايي قشم

1294

تهران

نشست(23:30)

F100

ورودي داخلي

شنبه

23:30

۷ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

634

تهران

نشست(22:17)

F100

ورودي داخلي

شنبه

22:20

۷ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

632

تهران

نشست(17:21)

F100

ورودي داخلي

شنبه

16:40

۷ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي قشم

1295

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

06:00

۹ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

633

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

22:10

۸ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

636

مشهد

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

18:25

۸ اسفند ۱۳۹۵

نفت

2586

اصفهان

طبق برنامه

F50

خروجي داخلي

یک شنبه

16:45

۸ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

631

تهران

پذيرش مسافر در ميز (3)-

B722

خروجي داخلي

یک شنبه

12:15

۸ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

247

تهران

پذيرش مسافر در ميز (2)-

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

12:15

۸ اسفند ۱۳۹۵

هواپيمايي قشم

1246

زاهدان

در حال سوار شدن از درب خروج(2)-

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

11:40

۸ اسفند ۱۳۹۵

هواپيمايي قشم

1295

تهران

پرواز کرد(06:09)

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

06:00

۸ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

635

تهران

پرواز کرد(22:54)

F100

خروجي داخلي

شنبه

22:50

۷ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

633

تهران

پرواز کرد(18:10)

F100

خروجي داخلي

شنبه

17:10

۷ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

3070

نجف

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

یک شنبه

17:00

۸ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

3073

بغداد

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

یک شنبه

18:00

۸ اسفند ۱۳۹۵