ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي قشم

1294

تهران

لغو شد

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

23:50

۸ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7552

كيش

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

21:45

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

637

مشهد

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

سه شنبه

21:40

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

634

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

20:15

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

639

زاهدان

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

18:20

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

632

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

سه شنبه

18:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

630

تهران

اعلام ورود(11:20)

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

11:35

۸ فروردين ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1294

تهران

لغو شد

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

23:30

۷ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

634

تهران

نشست(21:43)

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

21:20

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي قشم

1295

تهران

لغو شد

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

06:00

۹ فروردين ۱۳۹۶

کيش اير

7553

كيش

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

22:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

633

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

22:10

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

635

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

20:50

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

638

زاهدان

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

18:50

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

636

مشهد

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

سه شنبه

18:30

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

631

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

12:10

۸ فروردين ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1295

تهران

لغو شد

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

06:00

۸ فروردين ۱۳۹۶

آسمان

635

تهران

پرواز کرد(22:32)

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

21:50

۷ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ