ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي قشم

1294

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

23:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

637

مشهد

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

یک شنبه

20:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6982

مشهد

طبق برنامه

B734

ورودي داخلي

یک شنبه

19:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

632

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

یک شنبه

16:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

630

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

یک شنبه

11:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

246

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

11:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1247

زاهدان

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

10:55

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1294

تهران

نشست(23:37)

F100

ورودي داخلي

شنبه

23:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

628

تهران

نشست(23:01)

AT72

ورودي داخلي

شنبه

22:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

246

تهران

نشست(16:37)

MD83

ورودي داخلي

شنبه

16:25

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

632

تهران

نشست(15:24)

AT72

ورودي داخلي

شنبه

15:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

634

تهران

نشست(10:58)

AT72

ورودي داخلي

شنبه

11:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

633

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

یک شنبه

21:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاسپين

6983

مشهد

طبق برنامه

B734

خروجي داخلي

یک شنبه

19:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

636

مشهد

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

یک شنبه

16:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

631

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

یک شنبه

12:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

247

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

12:15

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1246

زاهدان

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

11:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1295

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

06:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

629

تهران

پرواز کرد(23:45)

AT72

ورودي داخلي

شنبه

22:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

247

تهران

پرواز کرد(17:25)

MD82

خروجي داخلي

شنبه

17:10

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

633

تهران

پرواز کرد(15:58)

AT72

خروجي داخلي

شنبه

15:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

635

تهران

پرواز کرد(11:47)

AT72

خروجي داخلي

شنبه

11:35

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

3070

نجف

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

یک شنبه

09:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

3073

بغداد

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

یک شنبه

10:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶