نمایش محتوا نمایش محتوا

اداره كل فرود گاههاي استان گلستان

  گزارشات سامانه سيمابر
  سالنامه 11 : جدول 14- تعداد مسافران و پروازها و ميزان بارهاي حمل شده پروازهاي داخلي در سال (سال پيش فرض)..
سالنامه جديد 11 : جدول 17- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي داخلي برحسب ماه.
سالنامه جديد 11 : جدول 17- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي داخلي در سال (سال پيش فرض).
سالنامه جديد 11 : جدول 18- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بين‌المللي (به استثناي حجاج) برحسب ماه.
سالنامه جديد 11 : جدول 18- مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بين‌المللي (به استثناي حجاج) در سال (سال پيش فرض).
سالنامه جديد 11 : جدول 19- مسافر (به استثناي حجاج) و بار حمل شده در پروازهاي بين‌المللي بر حسب شركت‌هاي هواپيمايي داخلي و خارجي در سال (سال پيش فرض).
سالنامه جديد 11 : جدول 20- تعداد پرواز و مسافر حمل شده حج تمتع توسط شركت‌هاي هواپيمايي.
گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-20- شاخص هاي فرودگاهي استان گلستان.
گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-15- تعداد دفتر فروش بليط هواپيما در سطح استان تا پايان سال.
  جدول 01 - آمار ماهانه پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز بر حسب نوع پرواز در سال (سال و نوع پرواز داخلي / بين المللي پيش فرض).
جدول 02 - آمار ماهانه پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها ) بر حسب نوع پرواز در سال (سال و نوع پرواز برنامه‌اي / غير برنامه‌اي پيش فرض).
جدول 03- آمار ماهانه پروازهاي غير مسافربري ( عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال پيش فرض).
جدول 04- آمار ماهانه پروازهاي غير مسافربري ( عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال پيش فرض.
جدول 05 - آمار ماهانه شركت هاي مسافربري و عملكرد آنها در پروازهاي أخيردار 30 دقيقه و بيشتر و پروازهاي خروجي ابطالي در سال (سال پيش فرض).
عملكرد فرودگاه ها در پروازهاي مسافري برحسب ماه.
عملكرد فرودگاه ها در پروازهاي مسافري نسبت به دوره انتخابي قبل.
مقايسه عملكرد ماهيانه كل پروازهاي مسافري در فرودگاه ها (شركتي/ اختصاصي و خدمات ناوبري/ اختصاصي)نسبت به دوره مشابه سال قبل (1) .
مقايسه عملكرد ماهيانه كل پروازهاي مسافري در فرودگاه ها (شركتي/ اختصاصي و خدمات ناوبري/ اختصاصي)نسبت به دوره مشابه سال قبل.
نمودار 01 - آمار ماهانه پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها ) (سال، وضعيت برنامه اي پرواز و عنوان شاخص پيش فرض) .
نمودار 01 - آمار ماهانه پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها ) (سال، وضعيت برنامه اي پرواز و عنوان شاخص پيش فرض).
نمودار 02- روند سالانه آمارهاي پروازهاي مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها ) (ماه، وضعيت برنامه اي پرواز و عنوان شاخص پيش فرض).
نمودار 03- آمار ماهانه پروازهاي غير مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال، نوع كاربري و شاخص پيش فرض).
نمودار 04- مقايسه سالانه آمار پروازهاي غير مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (نوع كاربري، ماه و عنوان شاخص پيش فرض).
نمودار 05- مقايسه آمار كاربري پروازهاي غير مسافربري (عملكرد مديريتي فرودگاه ها) برحسب نوع پرواز در سال (سال، ماه و عنوان شاخص پيش فرض).
نمودار 06- آمار ماهانه شركت‌هاي مسافربري و عملكرد آنها در پروازهاي تأخيردار 30 دقيقه و بيشتر و پروازهاي خروجي ابطالي در سال (سال و عنوان شاخص پيش فرض).
نمودار 07- مقايسه سالانه آمارهاي شركت‌هاي مسافربري و عملكرد آنها در پروازهاي تأخيردار 30 دقيقه و بيشتر و پروازهاي خروجي ابطالي در سال (ماه و عنوان شاخص پيش فرض).
نمودار مقايسه عملكرد ماهيانه كل پروازهاي مسافري در فرودگاه ها (شركتي/ اختصاصي و خدمات ناوبري/ اختصاصي) نسبت به دوره مشابه سال قبل.
  10- مشخصات فرودگاه‌هاي استان .