نمایش محتوا نمایش محتوا

طرح های به اتمام رسیده

استريپ سازي

سايت DVOR

سايت ILS

توسعه باند

بهسازي روشنايي معابر بلوار اصلي

آسفالت بلوار اصلي

ساختمان پاويون

ساختمان سپاه حفاظت

 

طرح های نیمه کاره

ترمينال بين المللي

منبع بتي

توسعه اپرون و محوطه سازي

 

طرح های آتی:

سرمايه گزاري آشيانه تعميرات هواپيما توسط بخش خصوصي

احداث ديوار بتني فرودگاه

احداث ساختمان پشت برق و ديزل ژنراتور