ایمنی ایمنی

مديريت ايمني (فرودگاه گرگان)

مدیریت ایمنی (SAFETY MANAGEMENT):

?WHAT IS SAFETY

SAFETY IS THE STATE IN WHICH THE RISK OF HARM TO PERSONS OR PROPERTY DAMAGE IS REDUCED TO,AND MAINTAINED AT OR BELOW,AN ACCEPTABLE LEVEL THROUGH A CONTAINUING PROCESS OF HAZARD IDENTIFICATION AND RISK MANAGEMENT.

ایمنی چیست؟

ایمنی حالتی است که در آن ریسک صدمه به افراد ویادارایی های آنها درخلال شناسایی پیوسته خطر ومدیریت ریسک آن به زیر ویا در حد قابل قبول کاهش ویادر آن حد حفظ شود.

فرودگاه استاندارد یعنی فرودگاهی که ساختار فیزیکی آن بر اساس ضوابط وتوصیه های ایکائو در انکس 14 (فرودگاهها)ورعایت الزامات ایمنی طبق سند 9859-سامانه مدیریت ایمنی ایکائو فعالیت کند.استانداردسازی ونظارت برساختار فیزیکی فرودگاهها،طرح جامع ، ساخت وسازها وتوسعه، امورمربوط به گواهینامه فرودگاهی وهمچنین بازرسی ونظارت بر عملیات فرودگاههااز منظرایمنی خلاصه ای است ازمهمترین اقداماتی که در دفتر استانداردهای فرودگاهی دنبال می شود.

وقتی فرودگاهی طراحی وساخته می شود،ضروری است که بر اساس استانداردهای طراحی شده واز الگوی تعریف شده تبعیت کند  اما چون تعدادی از فرودگاههای ما قدیمی بوده ویا فرودگاههایی هستند که در یک بازه زمانی ،براساس نیازها یاشرایط خاص یااعتبارات محدود ساخته شده اند ممکن است بر اساس استاندارد کامل ساخته نشده یا بعد از طراحی وساخت به دلیل عدم رعایت ضوابط در توسعه های بعدی ،از حالت استانداردخارج شده باشند که بر اساس سیاست های کلی شرکت فرودگاههای کشور وبر اساس برنامه ریزیهای انجام شده وفاز بندیها ،این فرودگاهها باید شرایط استاندارد را بدست آورند.

کشورمان دارای هشت فرودگاه بین المللی و26 فرودگاه مرز هوایی است که پروازهای برون مرزی از آنها انجام می شود که براساس تعریف شرکت فرودگاهها ، فرودگاههای بین المللی سطح 2 محسوب می شوند. بر اساس الزامات ایکائووسازمان هواپیمایی کشوری ایران این 34 فرودگاه باید گواهینامه دریافت کنند.

مهمترین آیتم علاوه بررعایت استانداردهای فیزیکی فرودگاه ،اجرای سامانه مدیریت ایمنی safety management   system است که به اختصار SMS گفته می شود.این سامانه از سال 2005 از سوی ایکائو وبا انتشار اولین سند شماره 9859 مستقر شد وبدین ترتیب SMS را برای فرودگاههایی که گواهینامه می گیرند الزام آور کرده است.

 

شرح  وظایف دفتر استانداردهای فرودگاهی 

 

  -    مطالعه و تحقیق در خصوص کسب آخرین روش های برنامه ریزی در زمینه استانداردسازی خدمات فرودگاهی در فرودگاه های سایر کشورها

  -    هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین اسناد و مستندات صدور گواهینامه های فرودگاهی

  -    هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین مقررات همگون سازی خدمات داخلی در بخش خدمات فرودگاهی

  -    هماهنگی و نظارت بر تهیه و تدوین استانداردهای  کیفیت تجهیزات خدمات فرودگاهی

  -    مشارکت و همکاری در انعقاد قراردادهای خدمات فرودگاهی

  -    تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم جهت ارتقا کیفی وکمی خدمات فرودگاهی وانعکاس آن به واحدهای زیربط

  -    نظارت بر جمع آوری  اطلاعات حاصله از نتایج شاخص های عملکردی در فرودگاه ها و تجزیه و تحلیل آنها به منظور دستیابی به نقاط ضعف و قدرت و انحراف از استانداردهای تعیین شده بین المللی و داخلی

  -   مطالعه و بررسی مستمر شناخت قابلیت های ارتقا کیفیت خدمات فرودگاهی

  -   ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی ذیربط  و کسب نظرات شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی و سایر مشتریان فرودگاهی در خصوص نحوه ارائه خدمات فرودگاهی

 -     تهیه و تنظیم دستورالعملها واجرای سیستم بهبود کیفیت خدمات فرودگاهی

  -   مطالعه و بررسی در خصوص پیاده سازی سیستم یکپارچه کیفیت جهت اخذ گواهینامه های کیفی مربوطه

  -   مطالعه و تحقیق و اظهارنظر در تهیه و تدوین مقررات فرودگاهی

  -   تعیین سطح  طبقه بندی فرودگاه های کشور جهت تخصیص ظرفیت مدیریتی مورد نیاز فرودگاه مربوطه و اعلام شرایط احراز پست های مدیریتی فرودگاه

  -   بررسی درخواست های مجامع بین المللی و تهیه پاسخ در قالب وظایف تشریفاتی واختیارات سازمانی

  -   مطالعه و تحقیق در خصوص اجرای طرح جامع فرودگاه ها با ضوابط و استانداردهای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در فرودگاه های جدیدالاحداث وفرودگاه هایی که فاقد طرح جامع هستند

  -   اظهارنظردر خصوص اماکن و اراضی قابل واگذاری به شرکت های حمل و نقل هوایی و سایر ارگان های مستقر در فرودگاه های کشور

  -   بازدیدهای دوره ای و موردی از کلیه اماکن و پایانه ها وتجهیزات فرودگاهی  و ارزیابی کیفی نحوه ارائه خدمات فرودگاهی  و تطبیق آن با استانداردهای جهانی  و داخلی کشور و اقدام لازم جهت رفع نواقص و مشکلات موجود فرودگاه ها و سایر فرودگاه های ذیربط.