نمایش محتوا نمایش محتوا

گزارش مخاطرات فرودگاهي(فرودگاه گرگان)

سامانه گزارش دهی داوطلبانه

 

 

آدرس پست الکترونیکی مدیریت ایمنی فرودگاه گرگان:

                                                                      Gorgan.sm@airport.ir