نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

گزارش مخاطرات فرودگاهي(فرودگاه گرگان)

سامانه گزارش دهی داوطلبانه

Voluntary Report System

 

آدرس پست الکترونیکی مدیریت ایمنی فرودگاه گرگان:

                                                                      Gorgan.sm@airport.ir