نمایش محتوا نمایش محتوا

 
                                                         خدمات شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران
شناسنامه خدمات عنوان خدمت  بستر ارائه خدمت  توضیح خدمت راهنمای خدمت پشتیبانی سوالات متداول توافقنامه سطح خدمات

نظر

سنجی

13051753000 ارائه خدمات ترافيک هوائي کاملاً الکترونیکی

پاسخگویی کاربری : 02144544123

پاسخگویی راهبری : 02163146666

13051754000 ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر غیرالکترونیکی    
13051755000 ارائه محل استقرار و زير ساختهاي فرودگاهي   غیرالکترونیکی    
13051756000 صدور مجوز تردد دسترسي   غیرالکترونیکی    
13051757000 اعلان پرواز     کاملاً الکترونیکی 02163148187