نمایش محتوا نمایش محتوا

در صورت مشاهده هرگونه تخلف اداری در گلوگاههای فساد ذکر شده باشماره  ذیل جهت رسیدگی امور تماس حاصل فرمایید

مسئول حراست و بازرسی:01731226001

مسئول هیت رسیدگی:01731228800