تلفن هاي پاسخگو تلفن هاي پاسخگو

تلفن هاي پاسخگو(فرودگاه گرگان)

آدرس : گرگان- کیلومتر7جاده آق قلا فرودگاه بین المللی گرگان

شماره های اطلاعات پرواز:

 از داخل استان 199

017-31220199

*************

شماره هاي تلفن خانه:

017-31220000-31220001

************

شماره های تماس دفتر مدیر کل:      32244505-017   ****    31228000-017

شماره دور نگار32244506-017

**************

پست الکترونیکی:   Gorgan.info@airport.ir