نمایش محتوا نمایش محتوا

در ترمینال داخلی فرودگاه گرگان با همکاری بانک ملی باجه دایر می باشد و همچنین یکدستگاه خود پرداز و یکدستگاه شهاب بانک ملی ویکدستگاه خودپرداز بانک ملت به ارائه خدمات می پردازد.