نمایش محتوا نمایش محتوا

اتاق مادر و کودک

اتاق ویژه نوزادان جهت رفاه و آرامش نوزادان و مادران در سالن ترمینال برقرار است.