نمایش محتوا نمایش محتوا

         

عنوان

شرح خدمت

شناسنامه خدمت

گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

قوانین و مقررات خدمت

هزینه ارائه خدمت

فرم های مورد نیاز

مدارک و مستندات مورد نیاز

رویه ارائه شکایت و پیگیری

لینک سامانه درخواست خدمت

توافق نامه سطح خدمات

مسئول زيربط

نظرسنجي

ارائه خدمات ترافيك هوايي

مديريت ترافيك هوايي

دانلود

13051753000

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه ارائه طرح پرواز

مشاهده

علي متانت

شماره تماس:

01731228000

الکترونیکی

ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

ارائه

زير ساخت هاي فيزيكي

دانلود

13051754000

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

مشاهده

علي متانت

شماره تماس:

01731228000

الکترونیکی

ارائه محل استقرار وزيرساختهاي فرودگاهي

زير ساخت فرودگاهي

دانلود

13051755000

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

مشاهده

علي متانت

شماره تماس:

01731228000

الکترونیکی

صدور مجوز تردد دسترسي

مجوز تردد

دانلود

13051756000

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

مشاهده

علي متانت

شماره تماس:

01731228000

الکترونیکی

اعلان پرواز

اطلاع رساني مشخصات پروازها

دانلود

13051757000

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه اعلان پرواز

مشاهده

علي متانت

شماره تماس:

01731228000

الکترونیکی

 
               
               
               
               
               
               

وضعيت پرواز

 

فرآیندها

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران