نمایش محتوا نمایش محتوا

         

عنوان

شرح خدمت

شناسنامه خدمت

گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

قوانین و مقررات خدمت

هزینه ارائه خدمت

فرم های مورد نیاز

مدارک و مستندات مورد نیاز

رویه ارائه شکایت و پیگیری

لینک سامانه درخواست خدمت

پیگیری کد رهگیری

مسئول زيربط

نظرسنجي

ارائه خدمات ترافيك هوايي

مديريت ترافيك هوايي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه ارائه طرح پرواز

ندارد

علي متانت

شماره تماس:

01731228000

دانلود

ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

ارائه

زير ساخت هاي فيزيكي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

علي متانت

شماره تماس:

01731228000

دانلود

ارائه محل استقرار وزيرساختهاي فرودگاهي

زير ساخت فرودگاهي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

علي متانت

شماره تماس:

01731228000

دانلود

صدور مجوز تردد دسترسي

مجوز تردد

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

علي متانت

شماره تماس:

01731228000

دانلود

اعلان پرواز

اطلاع رساني مشخصات پروازها

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه اعلان پرواز

ندارد

علي متانت

شماره تماس:

01731228000

دانلود

 

وضعيت پرواز

 

فرآیندها

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران