مديران مديران

علي متانت
مدیر کل فرودگاه های استان گلستان
بیشتر...
 
حبیب تاری
معاون عملیات فرودگاهی
بیشتر...
 
عبدالخلیل صادقی
معاون عملیات هوانوردی
بیشتر...