برنامه پروازی خروجی حج تمتع سال 98 فرودگاه گرگان برنامه پروازی خروجی حج تمتع سال 98 فرودگاه گرگان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1422 جده پرواز کرد 06:55 1398/04/24

38064-38038

ايران اير 1432 جده پرواز کرد 09:45 1398/04/24

38053-50066-38038

ايران اير 1418 جده پرواز کرد 17:25 1398/04/24

38062-38050-50133-49008

ايران اير 1528 جده طبق برنامه 04:55 1398/04/25

38050-38066-38046

ايران اير 1530 جده طبق برنامه 06:55 1398/04/25

38046-38049

ايران اير 1524 جده طبق برنامه 18:50 1398/04/25

38049-30070-38012-49008

ايران اير 1470 جده طبق برنامه 06:55 1398/04/26

38012-38005-38030

ايران اير 1468 جده طبق برنامه 14:55 1398/04/26

38030-38029

ايران اير 1476 جده طبق برنامه 17:25 1398/04/26

3809-38075-38027-49008

ايران اير 1582 جده طبق برنامه 02:55 1398/04/27

38027-38051-49008

ايران اير 1558 جده طبق برنامه 10:55 1398/04/27

38328-38078

ايران اير 1418 جده طبق برنامه 06:00 1398/04/28

38079-38068-38077

ايران اير 1408 جده طبق برنامه 20:25 1398/04/28

38077-38043

ايران اير 1516 جده طبق برنامه 08:55 1398/04/29

38043-38023-38072-49008

ايران اير 1522 جده طبق برنامه 10:55 1398/04/29

ايران اير 1512 جده طبق برنامه 12:55 1398/04/29

38007-38325-38325-38032