برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه گرگان برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه گرگان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5820 مدينه به زمين نشست |10:43 10:40 1397/06/20

38065-38004

سعودي 5818 مدينه به زمين نشست |21:35 21:50 1397/06/20

38004-38001-38054

سعودي 5816 مدينه به زمين نشست |00:24 00:40 1397/06/21

38054-38057-38015

سعودي 5836 مدينه به زمين نشست |02:04 02:30 1397/06/21

38055-38070

سعودي 5820 مدينه به زمين نشست |11:02 11:30 1397/06/21

38019-38058-38361

سعودي 5834 مدينه به زمين نشست |13:00 13:20 1397/06/21

38261-38063-38026

سعودي 5822 مدينه به زمين نشست |21:00 21:40 1397/06/21

38026-38067-38013

سعودي 5826 مدينه به زمين نشست |22:55 21:30 1397/06/22

38018-38008

سعودي 5824 مدينه به زمين نشست |00:50 23:20 1397/06/22

38061-38035

سعودي 5828 مدينه به زمين نشست |17:03 16:40 1397/06/23

38035-38062-38265

سعودي 5812 مدينه به زمين نشست |03:29 04:00 1397/06/24

38265-38024-38034

سعودي 5830 مدينه به زمين نشست |12:26 13:10 1397/06/24

38006-38048

سعودي 5844 مدينه به زمين نشست |00:53 01:10 1397/06/25

38059-38052

سعودي 5836 مدينه به زمين نشست |03:56 04:10 1397/06/25

38055-38070