ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

630

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

یک شنبه

11:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

246

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

11:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1247

زاهدان

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

10:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1294

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

23:50

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

628

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

شنبه

22:20

۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

246

تهران

لغو شد

MD83

ورودي داخلي

شنبه

16:25

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

632

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

15:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

634

تهران

نشست(10:49)

AT72

ورودي داخلي

شنبه

11:05

۶ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1294

تهران

نشست(00:23)

F100

ورودي داخلي

جمعه

23:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7552

كيش

نشست(21:58)

F100

ورودي داخلي

جمعه

21:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

634

تهران

نشست(20:45)

F100

ورودي داخلي

جمعه

21:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

631

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

یک شنبه

12:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

247

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

12:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1246

زاهدان

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

11:40

۷ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1295

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

یک شنبه

06:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

629

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

شنبه

22:50

۶ خرداد ۱۳۹۶

ايران اير

247

تهران

لغو شد

MD82

خروجي داخلي

شنبه

17:10

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

633

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

شنبه

15:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

635

تهران

پرواز کرد(11:35)

AT72

خروجي داخلي

شنبه

11:35

۶ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1295

تهران

پرواز کرد(06:06)

F100

خروجي داخلي

شنبه

06:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7553

كيش

پرواز کرد(22:36)

F100

خروجي داخلي

جمعه

22:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

635

تهران

پرواز کرد(21:32)

AT72

خروجي داخلي

جمعه

21:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

3070

نجف

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

یک شنبه

09:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

3073

بغداد

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

یک شنبه

10:30

۷ خرداد ۱۳۹۶