اطلاعات برنامه پروازی اطلاعات برنامه پروازی

Search takes 0.011 seconds.
# فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپيمايي هواپيما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسيدن به مقصد قيمت بليت
#
فرودگاه مبداء
فرودگاه مقصد
شرکت هواپيمايي
هواپيما
روز پرواز
شماره پرواز
ساعت پرواز از مبدا
ساعت رسيدن به مقصد
قيمت بليت
1
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S جمعه 3711 23:00 23:55 0
2
اردبيل مهرآباد ‌آسمان F100 جمعه 3971 18:45 19:45 0
3
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير A321 جمعه 496 18:25 19:35 0
4
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S جمعه 3710 21:00 22:00 0
5
مهرآباد اردبيل ‌آسمان F100 جمعه 3970 17:15 18:15 0
6
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير A321 جمعه 497 16:25 17:40 0
7
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S پنجشنبه 3711 18:15 19:15 0
8
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير MD80 پنجشنبه 494 12:55 14:05 0
9
اردبيل مهرآباد ‌آسمان F100 پنجشنبه 3963 10:55 11:55 0
10
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S پنجشنبه 3710 16:15 17:15 0
11
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير MD80 پنجشنبه 495 11:05 12:10 0
12
مهرآباد اردبيل ‌آسمان F100 پنجشنبه 3962 09:25 10:25 0
13
اردبيل مهرآباد ‌آسمان B72S چهارشنبه 3711 18:15 19:15 0
14
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير AT7 چهارشنبه 494 13:10 14:35 0
15
اردبيل مشهد ‌ساها B737 چهارشنبه 169 12:05 13:45 0
16
اردبيل مهرآباد ‌آسمان A320 چهارشنبه 3963 09:25 10:25 0
17
اردبيل مهرآباد ‌ايران اير AT7 چهارشنبه 492 08:45 10:10 0
18
مهرآباد اردبيل ‌آسمان B72S چهارشنبه 3710 16:30 17:30 0
19
مهرآباد اردبيل ‌ايران اير AT7 چهارشنبه 495 11:05 12:35 0
20
مشهد اردبيل ‌ساها B737 چهارشنبه 168 09:30 11:20 0