برنامه پروازی خروجی حج تمتع سال 98 فرودگاه گرگان برنامه پروازی خروجی حج تمتع سال 98 فرودگاه گرگان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1422 جده پرواز کرد ۰۶:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

38064-38038

ايران اير 1432 جده پرواز کرد ۰۹:۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

38053-50066-38038

ايران اير 1418 جده پرواز کرد ۱۷:۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

38062-38050-50133-49008

ايران اير 1528 جده طبق برنامه ۰۴:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

38050-38066-38046

ايران اير 1530 جده طبق برنامه ۰۶:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

38046-38049

ايران اير 1524 جده طبق برنامه ۱۸:۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

38049-30070-38012-49008

ايران اير 1470 جده طبق برنامه ۰۶:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

38012-38005-38030

ايران اير 1468 جده طبق برنامه ۱۴:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

38030-38029

ايران اير 1476 جده طبق برنامه ۱۷:۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

3809-38075-38027-49008

ايران اير 1582 جده طبق برنامه ۰۲:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

38027-38051-49008

ايران اير 1558 جده طبق برنامه ۱۰:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

38328-38078

ايران اير 1418 جده طبق برنامه ۰۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸

38079-38068-38077

ايران اير 1408 جده طبق برنامه ۲۰:۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸

38077-38043

ايران اير 1516 جده طبق برنامه ۰۸:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

38043-38023-38072-49008

ايران اير 1522 جده طبق برنامه ۱۰:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

ايران اير 1512 جده طبق برنامه ۱۲:۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

38007-38325-38325-38032