برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه گرگان برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 98 فرودگاه گرگان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1459 مدينه به زمين نشست |14:02 11:10 1398/05/31

38038-38053

ايران اير 1469 مدينه به زمين نشست |23:28 22:10 1398/05/31

38053-38064

ايران اير 1559 مدينه به زمين نشست |13:50 11:50 1398/06/01

38050-38062-38053

ايران اير 1555 مدينه به زمين نشست |23:32 22:20 1398/06/01

38066-3846-38050

ايران اير 1565 مدينه به زمين نشست |04:26 04:45 1398/06/02

38046-38049

ايران اير 1433 مدينه به زمين نشست |13:19 13:40 1398/06/02

38012-38070

ايران اير 1419 مدينه به زمين نشست |00:50 01:55 1398/06/03

38005-38012

ايران اير 1423 مدينه به زمين نشست |03:00 04:35 1398/06/03

38029-38030

ايران اير 1525 مدينه به زمين نشست |11:07 11:55 1398/06/03

38075-38027

ايران اير 1515 مدينه به زمين نشست |22:47 23:50 1398/06/03

32828-38027-38051

ايران اير 1519 مدينه به زمين نشست |04:45 04:45 1398/06/04

38077-38079-38328

ايران اير 1451 مدينه به زمين نشست |10:27 10:10 1398/06/04

38068-38077-38078

ايران اير 1473 مدينه به زمين نشست |22:34 19:10 1398/06/04

38043-38068

ايران اير 1483 مدينه به زمين نشست |20:03 20:50 1398/06/04

38007-38023-38043

ايران اير 1579 مدينه به زمين نشست |11:03 12:10 1398/06/05

38007-38032

ايران اير 1565 مدينه به زمين نشست |05:15 03:40 1398/06/06

38032_38325