ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي قشم

1294

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

23:50

۶ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7552

كيش

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

21:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

634

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

21:00

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

632

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

جمعه

17:05

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

628

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

جمعه

09:15

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

637

مشهد

نشست(23:00)

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

22:05

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

634

تهران

نشست(20:33)

AT72

ورودي داخلي

پنج شنبه

19:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

632

تهران

نشست(19:26)

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

18:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

230

تهران

لغو شد

AT72

ورودي داخلي

پنج شنبه

16:50

۵ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

477

زاهدان

لغو شد

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

13:05

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

630

تهران

لغو شد

AT72

ورودي داخلي

پنج شنبه

11:45

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

کيش اير

7553

كيش

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

22:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

635

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

جمعه

21:30

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

633

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

جمعه

17:35

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

629

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

جمعه

09:45

۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

633

تهران

پرواز کرد(23:42)

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

22:35

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

635

تهران

پرواز کرد(21:05)

AT72

خروجي داخلي

پنج شنبه

20:05

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

636

مشهد

پرواز کرد(20:02)

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

18:55

۵ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

231

تهران

لغو شد

AT72

خروجي داخلي

پنج شنبه

17:25

۵ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

247

تهران

لغو شد

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

13:40

۵ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

631

تهران

لغو شد

AT72

خروجي داخلي

پنج شنبه

12:15

۵ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

476

زاهدان

لغو شد

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

08:20

۵ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ