ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA246

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR

چهار شنبه

15:45

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

چهار شنبه

20:00

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA249

مشهد

طبق برنامه |

ATR

چهار شنبه

20:20

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM1294

تهران

طبق برنامه |

100

چهار شنبه

23:50

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

11:45

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC632

تهران

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

18:25

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

19:35

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC637

مشهد

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

22:05

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA248

مشهد

پرواز كرد |

2

1396-06-29 16:32

ATR

چهار شنبه

16:20

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

تهران

طبق برنامه |

ATR

چهار شنبه

20:30

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA247

تهران

طبق برنامه |

ATR

چهار شنبه

20:55

۲۹ شهريور ۱۳۹۶

قشم

QSM1295

تهران

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

06:00

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

12:15

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC636

مشهد

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

18:55

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه |

ATR-72-500

پنج شنبه

20:05

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

آسمان

IRC633

تهران

طبق برنامه |

100

پنج شنبه

22:35

۳۰ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ