ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

630

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

سه شنبه

11:35

۹ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

628

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

سه شنبه

07:15

۹ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1294

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

23:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

634

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

21:20

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

630

تهران

نشست(13:33)

F100

ورودي داخلي

دو شنبه

13:40

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

632

تهران

نشست(11:11)

AT72

ورودي داخلي

دو شنبه

11:25

۸ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1294

تهران

نشست(23:39)

F100

ورودي داخلي

یک شنبه

23:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

637

مشهد

نشست(21:14)

AT72

خروجي داخلي

یک شنبه

20:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

631

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

سه شنبه

12:10

۹ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

629

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

سه شنبه

07:45

۹ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1295

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

06:00

۹ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

635

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

21:50

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

631

تهران

آماده پرواز

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

14:10

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

633

تهران

پرواز کرد(11:54)

AT72

خروجي داخلي

دو شنبه

11:55

۸ خرداد ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1295

تهران

پرواز کرد(06:04)

F100

خروجي داخلي

دو شنبه

06:00

۸ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

633

تهران

پرواز کرد(22:03)

AT72

خروجي داخلي

یک شنبه

21:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ