ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

637

مشهد

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

21:00

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

634

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

پنج شنبه

19:35

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

632

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

17:20

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

230

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

پنج شنبه

17:05

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

477

زاهدان

لغو شد

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

13:05

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

630

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

پنج شنبه

11:45

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

246

تهران

لغو شد

F100

ورودي داخلي

پنج شنبه

07:45

۸ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1294

تهران

لغو شد

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

23:50

۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

249

مشهد

نشست(20:42)

AT72

خروجي داخلي

چهار شنبه

20:20

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

632

تهران

نشست(19:09)

AT72

ورودي داخلي

چهار شنبه

19:10

۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

246

تهران

نشست(16:13)

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

15:45

۷ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1247

زاهدان

نشست(11:55)

F100

ورودي داخلي

چهار شنبه

12:35

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

630

تهران

نشست(11:39)

AT72

ورودي داخلي

چهار شنبه

11:55

۷ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

633

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

21:30

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

635

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

پنج شنبه

19:50

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

636

مشهد

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

17:50

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

231

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

پنج شنبه

17:40

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

247

تهران

لغو شد

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

13:40

۸ تير ۱۳۹۶

آسمان

631

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

پنج شنبه

12:15

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

476

زاهدان

لغو شد

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

08:20

۸ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1295

تهران

لغو شد

F100

خروجي داخلي

پنج شنبه

06:00

۸ تير ۱۳۹۶

ايران اير

247

تهران

پرواز کرد(21:27)

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

20:55

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

633

تهران

پرواز کرد(19:49)

AT72

خروجي داخلي

چهار شنبه

19:45

۷ تير ۱۳۹۶

ايران اير

248

مشهد

پرواز کرد(17:00)

AT72

خروجي داخلي

چهار شنبه

16:20

۷ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي قشم

1246

زاهدان

پرواز کرد(13:25)

F100

خروجي داخلي

چهار شنبه

13:20

۷ تير ۱۳۹۶

آسمان

631

تهران

پرواز کرد(12:36)

AT72

خروجي داخلي

چهار شنبه

12:30

۷ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ