خبر خبر

شروع عمليات بهسازي وحصار كشي محوطه پاركينگ عمومي فرودگاه گرگان
بهسازي وحصار كشي محوطه پاركينگ عمومي فرودگاه گرگان در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومي فرودگاه ،عمليات تعويض،بهسازي وحصار كشي محوطه پاركينگ عمومي فرودگاه گرگان با هدف جمع آوري حصارهاي قديمي ، زيبا سازي محوطه وبمنظور ارايه  سطح ارتقاي كيفيت خدمات  فرودگاهي در حال اجرا مي باشد.

گفتني است: هزينه اجراي  آن مبلغي بالغ بر 8 ميليون تومان از محل اعتبارت شركت فرودگا ه ها و ناوبري هوايي ايران تامين اعتبار گرديده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد