خبر خبر

فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از اراضي قابل کشت فرودگاه کلاله

اداره كل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد نسبت به واگذاري بهره برداري 285 هکتار از اراضی قابل کشت فرودگاه کلاله به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت استانداردهای فرودگاهی و لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن ، از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط اقدام نمايد.

بدينوسيله از كليه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرايط و دارای مجوز فعالیت از سازمان جهاد کشاورزی كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي باشند ، دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه  مورخ 14/5/96 ضمن واريز مبلغ 500/000 (پانصدهزار) ريال به حساب سیبا بانک ملی به شماره2176844752007 و یا شماره شبا IR960170 000002176844752007 بنام تمركز وجوه درآمدي فرودگاه گرگان ، با مراجعه حضوري به اداره بازرگاني فرودگاه ،  به آدرس : گرگان  ، کیلومتر هفت جاده گرگان _ آق قلا ، فرودگاه بین المللی گرگان  نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند . 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط