خبر خبر

فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از اماکن فرودگاهي
فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت بهره برداری از محل های تجاري، خدماتي و پاركينگ وسائط نقلیه مسافری در فرودگاه گرگان

اداره كل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از اماكن تجاري، خدماتي و پاركينگ وسائط نقلیه مسافری در فرودگاه گرگان به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي باشند،دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روزشنبه نهم دی ماه 96 ضمن واريز مبلغ پانصد هزار ریال برای هر یک از فراخوان های مشروحه ذیل به حساب ملي به شماره 2176844752007 بنام تمركز وجوه درآمدي فرودگاه گرگان با مراجعه به واحد بازرگاني فرودگاه، به آدرس: گرگان – اداره كل فرودگاههاي استان گلستان _ واحد بازرگاني نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

  1. فراخوان بهره برداری از محل ها تجاری و خدماتی:به متراژ 45 مترمربع واقع در ترمینال داخلی و محوطه عمومی بیرون ترمینال - سپرده شرکت در فراخوان معادل 37.815.000  ریال
  2. فراخوان بهره برداری ازپارکینگ وسائط نقلیه مسافری: به متراژ 6000 مترمربع و ظرفیت پذیرش 240 دستگاه خودروی سواری - سپرده شرکت در فراخوان معادل 64.800.000  ریال 

سپرده شرکت در فراخوان ها بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر ، چك تضميني بانكي و یا واریز به حساب سپرده اداره کل فرودگاههای استان گلستان به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2176844751009

شناسه ملي: 10101287750،كد اقتصادي : 411319637815  و شماره تماس : 31228015-017می باشد

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر) تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ بیستم دی ماه 96  به فرودگاه گرگان می باشد که کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه، پاکت رزومه و پاکت پیشهاد قیمت و آنالیز درآمد-هزینه) می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.

لازم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط