خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره‌برداري از امتياز تاکسي سرويس فرودگاه گرگان
اداره کل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد ، نسبت به واگذاري بهره برداري از امتياز تاکسي سرويس اقدام نمايد .

اداره كل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از امتياز تاكسي سرويس در فرودگاه گرگان به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي باشند،دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 9/4/97ضمن واريز مبلغ000/500 ريال جهت فراخوان مذكوربه حساب شبا180100004001068404006338IR نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنام شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران ومراجعه به واحد بازرگاني فرودگاه، به آدرس: گرگان _ اداره كل فرودگاههاي استان گلستان _ واحد بازرگاني نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند. دريافت اسناد از طريق پايگاه ملي مناقصات بصورت رايگان مي باشد.

سپرده شرکت در فراخوان مبلغ 000/000/42 ريال كه بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر و یا واریز به حساب شماره حساب شبا 870100004001068406371896 IR نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنام تمركز وجوه سپرده شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران مي باشد. كداقتصادي شركتها و كد ملي اشخاص در فيش واريز ذكر گردد .

شناسه ملي: 10101287750،كد اقتصادي : 411319637815  و شماره تماس : 31228015-017می باشد

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر)تا پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ 25/4/97  به دبير خانه فرودگاه گرگان می باشدکه کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه، پاکت رزومه و پاکت پیشهاد قیمت و آنالیز درآمد-هزینه) می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.

لازم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود وهزينه انتشارآگهي با برنده فراخوان مي باشد.

مشخصات محل قابل واگذاري، از طريق فرودگاه و سايت مربوطه، به آدرس ذيل، قابل ارائه خواهد بود.

آدرس سایت فرودگاه: http://Gorgan.airport.ir   ،  http://iets.mporg.ir

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط