خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از اراضي کشاورزي فرودگاه گرگان و کلاله
اداره کل فرودگاههاي استان در نظر دارد اراضي کشاورزي قابل کشت فرودگاه هاي گرگان و کلاله را از طريق فراخوان عمومي واگذار نمايد.

اداره کل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد نسبت به واگذاري بهره برداري 285 هکتار از اراضي قابل کشت فرودگاه کلاله و 12 هکتار از اراضي قابل کشت فرودگاه گرگان را به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت استانداردهاي فرودگاهي و لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماکن و محلها در فرودگاههاي کشور مصوب (1358) و آئين نامه اجرايي آن ،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد.

بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی و حقيقي واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي باشند، دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه هفتم شهریور ماه 97 ضمن واريز مبلغ پانصد هزار ریال برای هر یک از فراخوان های مشروحه ذیل به حساب شبا 180100004001068404006338IR نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنام شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با شناسه پرداخت 342068482280520000000006199833 و با مراجعه به واحد بازرگاني فرودگاه ، به آدرس: گرگان _ اداره كل فرودگاههاي استان گلستان _ واحد بازرگاني نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

  1. فراخوان بهره برداری از اراضي كشاورزي فرودگاه گرگان : به ميزان 12 هكتار  _ سپرده شرکت در فراخوان معادل 20.000.000  ریال
  2. فراخوان بهره برداری از اراضي كشاورزي فرودگاه كلاله : به ميزان 285 هكتار  _ سپرده شرکت در فراخوان معادل700.000.000  ریال

 

سپرده شرکت در فراخوان ها بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر ، چك تضميني بانكي (چك طلايي ) و یا واریز به حساب شماره حساب شبا 870100004001068406371896 IR نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنام تمركز وجوه سپرده شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران مي باشد. كد اقتصادي شركتها و كد ملي اشخاص در فيش واريز ذكر گردد .

شناسه ملي شركت فرودگاهها : 10101287750،كد اقتصادي : 411319637815  و شماره تماس : 31228015-017می باشد.

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر)تا پايان وقت اداري روزچهارشنبه 21 شهریور ماه 97 به فرودگاه گرگان می باشد.

شركت در فراخوان هيچگونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود و هزينه انتشارآگهي با برنده فراخوان مي باشد.

مشخصات محل هاي قابل واگذاري، از طريق فرودگاه ، پورتال مربوطه و پایگاه ملّی اطلاع رسانی مناقصات ، به آدرس ذيل قابل ارائه خواهد بود.

        http://iets.mporg.ir

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط