خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري اماکن تجاري و خدماتي در فرودگاه گرگان
اداره کل فرودگاههاي استان در نظر دارد اماکن تجاري_خدماتي فرودگاه گرگان را از طريق فراخوان عمومي واگذار نمايد.

اداره کل فرودگاه‌هاي استان گلستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره‌برداري از اماکن تجاري، خدماتي فرودگاه بين‌المللي گرگان به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌هاي کشور مصوب (1358) و آئين‌نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي‌باشند، دعوت بعمل مي‌آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 21/8/97  ضمن واريز مبلغ000/500 ريال به حساب شبا 180100004001068404006338IR نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنام شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با شناسه پرداخت 342068482280520000000006199833 در وجه اداره كل فرودگاه‌هاي استان گلستان، با مراجعه به اداره بازرگاني فرودگاه، به آدرس: فرودگاه گرگان _ واحد بازرگاني نسبت به ارائه فيش واريزي  مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

سپرده شرکت در فراخوان معادل 000/000/15 ریال، بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد و یا واریز به حساب شماره حساب شبا 870100004001068406371896 IR نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنام تمركز وجوه سپرده شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران مي باشد. كد اقتصادي شركتها و كد ملي اشخاص در فيش واريزی ذكر گردد .

شناسه ملي شركت فرودگاهها : 10101287750،كد اقتصادي : 411319637815  و شماره تماس : 31228015-017 می باشد

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر) تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 6/9/97 به فرودگاه گرگان می‌باشد که کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت و آنالیز درآمد- هزینه) می‌بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.

لازم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره‌بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوان هيچ گونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود و هزينه انتشارآگهي با برنده فراخوان مي‌باشد.

مشخصات محل‌هاي قابل واگذاري، از طريق فرودگاه و سايت مربوطه، به آدرس ذيل، قابل ارائه خواهد بود.

آدرس سایت فرودگاه: http://Gorgan.airport.ir   ،  http://iets.mporg.ir

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط