خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري فضاها و محل هاي تبليغاتي در فرودگاه گرگان
اداره کل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد فضاها و محل هاي تبليغاتي فرودگاه گرگان را از طريق فراخوان عمومي واگذار نمايد.

اداره كل فرودگاه‌هاي استان گلستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره‌برداري از فضاها و محل های تبليغاتي به متراژ 130 متر مربع واقع در ترمينال فرودگاه بين‌المللي گرگان به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاري محل با رعايت لايحه قانوني واگذاري و تخليه اماكن و محل‌ها در فرودگاه‌هاي كشور مصوب 1358 و آئين‌نامه اجرايي آن،  از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقی واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط كه داراي توان مالي، اجرایی و مديريتي لازم مي‌باشند، دعوت بعمل مي‌آيد حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 10 دی ماه ضمن واريز مبلغ پانصد هزار ريال به حساب شبا 180100004001068404006338IR نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنام شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران با شناسه پرداخت 342068482280520000000006199833 در وجه اداره كل فرودگاه‌هاي استان گلستان ، با مراجعه به اداره بازرگاني فرودگاه، به آدرس: فرودگاه گرگان- واحد بازرگاني نسبت به ارائه فيش واريزي مزبور و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

سپرده شرکت در فراخوان معادل پنجاه و چهار میلیون و ششصد هزار ریال، بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر می باشد.

شناسه ملي شركت فرودگاهها : 10101287750 كد اقتصادي : 411319637815  و شماره تماس : 31228015-017 می باشد .

مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداكثر) تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 24 دی ماه به فرودگاه گرگان می‌باشد. کلیه پاکات فراخوان (شامل پاکت ضمانتنامه ، پاکت رزومه و پاکت پیشنهاد قیمت و آنالیز درآمد- هزینه) می‌بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد.

لازم به ذكر است ارزيابي و شناسائي بهره‌بردار واجد شرايط با توجه به معيارهاي مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شركت در فراخوان هيچ گونه حق و حقوقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود و هزينه انتشارآگهي با برنده فراخوان مي‌باشد.

مشخصات محل‌هاي قابل واگذاري، از طريق فرودگاه و سايت مربوطه، به آدرس ذيل، قابل ارائه خواهد بود.

آدرس سایت فرودگاه: Gorgan.airport.ir   ،  http://iets.mporg.ir  ، www.airport.ir

 

 

 

اداره كل فرودگاههاي استان گلستان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط