خبر خبر

فراخوان خريد تجهيزات شبکه واحد فناوري اطلاعات و دوربين هاي مدار بسته واحد حراست اداره کل فرودگاههاي استان گلستان
اداره کل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد مناقصه خريد تجهيزات شبکه واحد فناوري اطلاعات و دوربين هاي مداربسته واحد حراست را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد .

اداره كل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد مناقصه يك مرحله اي خريد تجهيزات شبكه   واحد فناوری اطلاعات و دوربين هاي مداربسته  واحد حراست  به شماره GBT-9712-01 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران فيزيك اسناد مناقصه را هم در موعد مقرر ارسال نمايند  و در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ  انتشار مناقصه درسامانه تاريخ 6/12/97 مي باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز پنجشنبه تاریخ  9/12/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 21/12/97

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ  22/12/97

هزيه آگهي روزنامه با برنده مناقصه ميباشد .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف : آدرس : استان گلستان – اداره كل فرودگاههاي استان گلستان – واحد بازرگاني  تلفن : 01731228015

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر" موجود است.                                                         

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط