خبر خبر

فراخوان تجديد مناقصه خريد تجهيزات شبکه واحد فناوري اطلاعات و دوربين هاي مداربسته واحد حراست اداره کل فرودگاههاي استان گلستان
اداره کل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد تجديد مناقصه يک مرحله اي خريد تجهيزات شبکه واحد فناوري اطلاعات و دوربين هاي مداربسته واحد حراست به شماره GBT-9712-02 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.

اداره كل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد تجديد مناقصه يك مرحله اي خريد تجهيزات شبكه   واحد فناوری اطلاعات و دوربين هاي مداربسته  واحد حراست  به شماره GBT-9712-02 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران فيزيك اسناد مناقصه را هم در موعد مقرر ارسال نمايند  و در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ  انتشار مناقصه درسامانه تاريخ 19/1/98 مي باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز شنبه تاریخ  24/1/98

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز شنبه تاریخ 7/2/98

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10 روز يكشنبه تاریخ  8/2/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها : آدرس : استان گلستان – اداره كل فرودگاههاي استان گلستان – واحد بازرگاني  تلفن: 01731228015

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر" موجود است.             

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط