خبر خبر

فراخوان مناقصه عمومي خدمات نظافت، تاسيسات، خدمات تلفنخانه، فضاي سبز و حفاظت فيزيکي اداره کل فرودگاههاي استان گلستان
اداره کل فرودگاههاي استان گلستان در نظر دارد مناقصه يک مرحله خدمات نظافت ترمينالها و اماکن جنبي ، تاسيسات فرودگاههاي گرگان و کلاله ، خدمات تلفنخانه و فضاي سبز فرودگاه گرگان و حفاظت فيزيکي فرودگاه کلاله و سايت رادار درازنو به شماره GBT-9803-01 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران فيزيك پاكت الف مناقصه را هم در موعد مقرر ارسال نمايند  و در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ  انتشار مناقصه درسامانه تاريخ 1/3/98 مي باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : روز دوشنبه تاریخ  5/3/98

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 21/3/98

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ  22/3/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها : استان گلستان – اداره كل فرودگاههاي استان گلستان – واحد بازرگاني  تلفن: 01731228015

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش "ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر" موجود است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط