خبر خبر

تسريع در پيشرفت عمليات اجرايي پروژه ساخت ترمينال جديد فرودگاه گرگان
با فعال سازي همزمان جبهه هاي کاري مختلف عمليات اجرايي ساخت پروژه ترمينال جديد فرودگاه گرگان، پيشرفت اين پروژه سرعت بيشتري گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان گلستان ، با بازدید سیاوش امیرمکری مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت فرودگاه های کشوردرتاریخ98/04/18 از روند پیشرفت این پروژه و تاکید ایشان بر سرعت بیشتر فرآیند تکمیل آن و پیگیری مهندس متانت مدیرکل فرودگاه های استان گلستان و هماهنگی با مشاور و پیمانکار پروژه جهت افزایش سرعت تکمیل ساختمان ترمینال، جبهه های کاری مختلف بصورت موازی فعال شدند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط