خبر خبر

تعويض باتري هاي UPS تکنيکال بلاک فرودگاه کلاله و رفع خرابي از سيستم کمک ناوبري NDB
به منظور افزايش ضريب ايمني و کارايي سيستم هاي CNS برج مراقبت فرودگاه کلاله باتري هاي UPS اتاق کنترل الکترونيک درتکنيکال بلاک فرودگاه کلاله تعويض گرديد.

همچنین از کانال شماره 2 سیستم کمک ناوبری NDB رفع خرابی گردیدو هم اکنون این سیستم با دو کانال آماده ارائه اطلاعات ناوبری می باشد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط