خبر خبر

در راستاي بهره برداري از ۲۸ پروژه عمراني در سال جاري
آغاز عمليات اجراي آسفالت بخش توسعه اپرون فرودگاه بين المللي گرگان به مساحت 20 هزار متر مربع در چهار لايه آسفالت شامل سه لايه قشر بيندر ويک لايه قشر توپگا
پروژه های عمرانی فرودگاه  شامل توسعه اپرون ،محوطه سازی لند سایت ،ساختمان یگان حفاظت هواپیمایی،ساختمان تشریفات وترمینال بین المللی فرودگاه است.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط