خبر خبر

انجام عمليات وارسي پروازي سيستم هاي کمک ناوبري فرودگاه بين المللي گرگان
به گزارش روابط عمومي اداره کل فرودگاههاي استان گلستان ،علي متانت مدير کل فرودگاههاي استان از انجام پرواز فلايت چک شرکت فرودگاهها وناوبري هوايي ايران جهت وارسي سيستم هاي کمک ناوبري DME/DVOR وDME/ILS خبر داد.
وی عنوان نمود این عملیات با همکاری گروه وارسی پرواز شرکت فرودگاهها وناوبری هوایی ایران ومتخصصان اداره کل ارتباطات وناوبری  و واحد های مراقبت پرواز گرگان با موفقیت بررسی وبه اتمام رسید.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط