خدمات ناوبری خدمات ناوبری

خدمات ناوبري (فرودگاه گرگان)

اداره کل  مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي

 • مخابره پیامهای مربوط به سلامتی پرواز در کشور از طریق مدارهای موجود و شبکه جهانی به کلیه فرودگاههای داخلی و خارجی براساس مسئولیتها و قراردادهای بین‌المللی و دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری
 •  تهیه مجموعه گزارشات جوی و پروازی فرودگاههای منطقه خاورمیانه بعنوان مرکز اصلی و مخابره آنها به ایستگاههای انشعاب مطابق مقررات روبکس بین‌المللی و دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری و با استفاده از امکانات دولتی و یاغیردولتی
 •  ایجاد ارتباط از طریق تلکس، ماهواره و شرکت مخابرات با مشترکین بین‌المللی جهت مبادله پیامهای ضروری شرکت و سازمان هواپیمایی کشوری و سایر متقاضیان;
 •  ارتباط با شبکه بین المللی سیتا برای دریافت و ارسال مطالب مربوط به شرکتهای هواپیمایی
 •  کنترل تلگرافات داخلی و بین المللی از نظر ارسال صحیح و بموقع آن و حفظ سوابق برای مراجعات بعدی
 •   ارائه خدمات ارتباطات و ناوبری و مخابراتی به فرودگاههای غیر تحت پوشش شرکت و متقاضیان خارجی در قالب ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری
 •  واحد شبکه پیام های هوانوردی فرودگاه گرگان در سال 1386 افتتاح گردید.
 • چهارحرفی این ایستگاه OING می باشند و دارای یک خط ارتباطی MPLS،9600k با تهران ویک ارتباطي با واحد مراقبت پرواز و هواشناسي را دارا مي باشد.

این ایستگاه وظایف ارسال پیام های فرودگاه کلاله را نیز برعهده دارد.

سیستم نرم افزاری  مورد استفاده در این مرکز بصورت Ipbase  مي باشد.

اداره کل  مهندسي الكترونيك هواپيمايي

 • انجام عملیات اجرایی نصب، تعمیرات و نگهداری کلیه سیستمهای الکترونیکی، ضبط مکالمات هوانوردی، ATIS  و ارتباط هوانوردی و سیستمهای کمک ناوبری و راداری در فرودگاهها براساس دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری و با استفاده از امکانات دولتی و یا غیردولتی
 •  تعمیر و کالیبره کردن وسایل و تجهیزات ارتباطی و کمک ناوبری فرودگاهی در کلیه فرودگاهها و ایستگاههای ناوبری براساس دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری و با استفاده از امکانات دولتی و یا غیردولتی
 •   ارائه خدمات ارتباطات و ناوبری و مخابراتی به فرودگاههای غیر تحت پوشش شرکت و متقاضیان خارجی در قالب ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری
 •   بررسی و ارائه روشهای نگهداری سیستمهای ارتباطی، ناوبری، رادار و دیگر سیستمهای هواپیمایی جهت بهبود کار سیستم ها
 •  بررسی در انتخاب محل ایستگاههای ناوبری ، رادار و ارتباطی با توجه به مقررات مصوب و سیاستهای سازمان هواپیمایی کشوری
 •  تهیه و تایید مشخصات فنی پروژه های تجهیزاتی و یا قراردادهای خدماتی
 •  مشارکت در بررسی و تایید فنی پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح و نظارت فنی طی مراحل انجام خدمات، و یا ساخت و تایید فنی در هنگام تحویل عملیاتی پروژه های تجهیزاتی، فرودگاههای کشور برابر قوانین و مقررات و استانداردهای مصوب
 •  تعیین محل و نصب آنتن ها و دکلهای مورد نیاز با توجه به زوایای پخش هر یک برحسب ضرورت
 •   انجام امور مانیتورینگ دستگاههای ناوبری و ارتباطی فرودگاهها و همچنین تشخیص فرکانسهای مزاحم و اقدام جهت رفع آنها با توجه به مقررات مربوطه و با استفاده از امکانت داخلی و یاخارجی
 •  مطالعه و آشنایی مستمر با رویدادهای فنی و تکنولوژیکی و الکترونیکی و تهیه طرحها و پروژه های ارتباطی و ناوبری برابر مقررات مصوب دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری
 •  بازرسی از دستگاههای ارتباطی و کمک ناوبری بمنظور بررسی سنجش بازدهی، تعمیر و نوسازی آنها با همکاری اداره کل مراقبت پرواز و با استفاده از امکانات دولتی و یا غیردولتی - پیش بینی قطعات و لوازم یدکی و سایر وسایل مورد نیاز با هماهنگی مدیریت تدارکات

اداره کل مراقبت پرواز

 • کنترل و تامین بیخطری پرواز هواپیماها در فضای کشور. باندها و تاکسیوی های فرودگاهها و برقراری نظم و ترتیب و تسریع در پرواز آنها براساس دستورالعمل های صادره از سازمان هواپیمایی کشوری;
 •  بررسی و اصلاح طرحهای پرواز هواپیماها ( قبل از پرواز و حین پرواز) و دستورالعملهای مربوط به تقرب پرواز و نشست و برخاست هواپیماها باتصویب سازمان هواپیمایی کشوری
 • نظارت بر نحوه ارائه خدمات کنترل نشست و حراست در محدوده فرودگاهها و سطوح پروازی براساس دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری
 •  ارائه خدمات مراقبت پرواز به فرودگاههای غیرتحت پوشش شرکت و متقاضیان خارجی در قالب ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری
 • پیش بینی احتیاجات آتی از نظر توسعه فضای قابل کنترل کشور و پیش بینی وسایل ناوبری و ارتباطی مورد نیاز با تصویب سازمان هواپیمایی کشوری
 • همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری در مورد تعیین و اعلام مناطق خطر، ممنوعه، محدوه و احتیاط (بطور دائم یا موقت) بمنظور کسب اطمینان از سلامت پرواز هواپیماها.
 •   تهیه طرح ایجاد راه های هوایی و فضاهای کنترل شده، ارزیابی وضع موجود راهها و مناطق پروازی، موقعیت دستگاههای ناوبری و ارتباطی، نقشه های هوانوردی با هماهنگی سایر واحدهای ذیربط جهت تصویب سازمان هواپیمایی کشوری
 •  کنترل ورود و خروج هواپیماها در قلمرو هوایی کشور براساس مجوزهای صادره از سازمان هواپیمایی کشوری
 •  (AIP) صدور اعلامیه های هوانوردی و تهیه تکمیل و توزیع اسناد مربوطه از قبیل نشریه اطلاعات هوانوردی
 •  تهیه و تدوین دستورالعملها و مقررات پروازی، هماهنگی بین واحدهای مراقبت پرواز، دستورالعملهای اضطراری، هماهنگی نظامی و کشوری ، دستورالعملهای محلی (Latcl) جهت تصویب سازمان هواپیمایی کشوری;
 •   مساحی نقاط سیستم های ناوبری، نظارتی، موانع و عوامل میدان پرواز
 •  تشکیل ستادهای اصلی و فرعی تجسس و نجات درفرودگاهها براساس طرحها و دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری
 •  همکاری با کمیته بررسی سوانح هوایی
 •  بررسی و گزارش بموقع رویدادهای هوایی در کشور به مراجع ذیربط
 •  کنترل و حصول اطمینان مستمر از شرایط سطوح پروازی جهت انجام پروازها
 •  هدایت هواپیماها روی سطوح پروازی فرودگاهها و تنظیم استقرار و پارک آنها درموقعیتهای مناسب
 •  ارائه آمار و اطلاعات واحد به دفتر بازاریابی و سرمایه گذاری